Søk Rødliste Med rammer

VUProisotoma ripicola

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Proisotoma ripicola
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever i sand/grus/oppskyll ved bredden av elver og innsjøer og er hos oss bare funnet noen ganger ved bredden av Mjøsa/Vorma omkring Minnesund, Eidsvoll. Vidt utbredt i Sverige. Den kan tilhøre et østlig faunaelement hos oss med ukjente forekomster i Hedmark/Akershus/Østfold. Inntil ytterligere dokumentasjon foreligger bør den stå på Rødlista. Det er neppe noen akutte trusler mot den kjente forekomsten, men utslipp og tekniske inngrep langs elver og vassdrag er en konstant fare. Vurderes etter D-kriteriene (få forelomster, ingen dokumentert tilbakegang) til kategori VU.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
 • Flomsonesystemer
  • Flomskogsmark
  • Åpen flomfastmark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • fuktige substrater
 • Terrestrisk
  • organisk jord

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.