Søk Rødliste Med rammer

ENPotamogeton trichoides

knortetjernaks knortetjønnaks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamogeton trichoides
EN
Karplanter (Norge)
B2a(ii)b(iii); D1
CR

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Knortetjønnaks (Potamogeton trichoides) vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av meget få forekomster med antatt begrenset antall (genetiske) individer og på meget utsatte steder. Arten ble oppdaget som ny for Norge i 1994 i Te Skien: i Skienselva ved Menstadbrua. Forekomsten ligger i et tett bebygd og industrialisert område, med mye utslipp til elva. Den er dessuten sterkt beitet av svaner, noe som nedsetter frøreproduksjon sterkt. Det kan tenkes at hele forekomsten er én klon (ett genetisk individ). I 2008 identifiserte Bjørn Rørslett tre innsamlinger fra Ro Stavanger: Litle Stokkavatn fra 1997 og 2003 (samlet av John Inge Johnsen) som knortetjønnaks. Dette vatnet ligger inne i Stavanger by og er utsatt for en rekke påvirkninger. Disse to forekomstene er foreløpig de eneste kjente i Norge, og begge ligger inne i sterkt urbaniserte områder. Det er trolig et visst mørketall, men ikke svært stort. Det er uvisst om arten er en relativt sen (spontan) innvandrer til Norge, eller om den har vært her lenge uoppdaget. Vi heller til den siste formodningen.

Knortetjønnaks er utbredt i Europa, rundt Middelhavet og i Vest-Sibir. Den er sjelden og sterkt sørlig i Norden (Danmark, S-Sverige, Baltikum).

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Elveløp  > klart vann
  • mineralnæringsrik roligflytende elv
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann
  • kalkfattig elvevann med moderat gjennom-strømming

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Byttedyr/næringskilde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent