Søk Rødliste Med rammer

NTPotamogeton rutilus

stivtjernaks stivtjønnaks čáresvihti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamogeton rutilus
NT
Karplanter (Norge)
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

5

5 - 25 %

5 - 25 %

> 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Stivtjønnaks (Potamogeton rutilus) vurderes som nær truet (NT) på grunn av et begrenset antall forekomster og tilknytning til sårbare naturtyper. Arten er nå kjent fra 14 vatn i Norge (i 16 forekomstruter på 4 kv.km., på grunn av flere ruter i den store sjøen Finnfjordvatn): Op Lillehammer: Lonken (1936, gjenfunnet 2008), på Jæren i Ro Klepp: Grudevatn (dokumentert 1992) og Orrevatn (1996), Stavanger: Mosvatn (1996), Hå: Søylandsvatnet (1992), Sola: Harvelandsvatnet (2006) og Randaberg: Hålandsvatn (1998), No Fauske: Kvitblikkvatn (1972, men trolig intakt), Brønnøy (Movatn 2009): seks vatn i en klynge i Evenes/Tr Skånland: Langvatn, Kjerkevatn, Nautåvatn, Sommarvatn, Tennvatn, Lavangsvatn og Myrvatn (1973, 1984-1986, 1990; Elven et al. 1985, Granmo et al. 1985), og Tr Sørreisa/Lenvik: Finnfjordvatn (1986), Lenvik: Lakselva (1986) og Balsfjord: Heia (1986). For de siste, se Granmo (1986). Det er sannsynlig at arten er funnet i flere vatn på Jæren, men dokumentasjonen har foreløpig ikke vært tilgjengelig. Arten er noe sårbar i Norge på grunn av det vesle antallet forekomster, men synes å være stabil. Dette er en sterk kontrast med resten av Europa der arten oppgis å være i sterk tilbakegang og oftest sterkt truet eller verre. Den reelle populasjonsutviklingen i Norge er imidlertid ukjent fordi arten først er påvist (eller i hvert fall identifisert) så sent som i 1973. Arten kan godt ha hatt en markert tilbakegang før den ble oppdaget. Arten er knyttet til kalkrike og næringsrike innsjøer. Arten omtales og diskuteres med kart hos Elven & al. (undcer forb.).


Stivtjønnaks har en ganske liten utbredelse i Nord- og Nordøst-Europa, med flest forekomster i øst.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkinnsjøvann
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Elven, R., Granmo, A. & Edvardsen, H. 1985. Flora, vegetasjon og plantegeografiske affiniteter i eutrofe ferskvatn i Evenes-området. K. Norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp., Bot. Ser. 1985-2: 92-108
 • Engelskjøn, T. & Skifte, O. 1995. The vascular plants of Troms, North Norway. Revised distribution maps and altitude limits after Benum: The flora of Troms fylke. Tromura Naturvid. 80: 1-227
 • Granmo, A. 1986. Vannplanteflora og vannvegetasjon i Rossfjordvassdraget. Rapp. Lenvik kommune. (Upubl.).
 • Granmo, A., Elven, R. & Edvardsen, H. 1985. Flora, plantegeografi og botaniske verneverdier i Kvitforsvassdraget, Evenes (Nordland) og Skånland (Troms). Polarflokken. 9: 5-76