Søk Rødliste Med rammer

ENPotamogeton pusillus

granntjernaks granntjønnaks šiervvesvihti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamogeton pusillus
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(i,ii,iii,iv)
EN

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Granntjønnaks (Potamogeton pusillus) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har hatt og har en markert tilbakegang, med fragmentering av utbredelsen, og fordi den er knyttet til naturtyper som er sårbare og i tilbakegang. Arten er liten og sjelden og av og til vanskelig å skille fra den snarlike, men vanlige småtjønnaks (P. berchtoldii). En gjennomgang av herbariematerialet i 1980 (Bjørn Rørslett, upubl.) og senere viste at artens hovedutbredelse var låglandet på Østlandet og Jæren. Dette er fortsatt de viktigste områdene. Arten ser ut til å ha forsvunnet fra flere områder, først og fremst Østfold og Akershus med Oslo (med ett unntak). Forekomster bekreftet i nyere tid med siste dokumentasjon er Ak Fet: Merkja 1997, He Stange: Skjelve (gårdsdam) 2003, Op Østre Toten: Gile (gårdsdam) 1999, Bu Lier og Røyken: Gilhusodden - Linnestranda - Lierosen - Lahell 2009, AA Arendal: Gjerstadvatn 2006, og Ro Hå: Søylandsvatn 1981, Klepp: Orrevatn 1981, Figgjo 1981, Alvevatn 1989 og Vasshusvatn 1981, Time: Smokkevatn 1991, Sola: Harvalandsvatn 1997, og Randaberg: Hålandsvatn 1997. Materiale fra Ak Oslo og Ro Rennesøy har ikke vært tilgjengelig for kontroll. Videre ser arten ut til å ha store fluktuasjoner (Rørslett 2002). Basert på herbariegjennomgangen fra 1980 og senere antas belegg fra Vestlandet nord for Jæren, Trøndelag og Nord-Norge fra før 1980 i sin helhet å tilhøre P. berchtoldii. Granntjønnaks forekommer på grunt vann i middels kalkrikt og kalkrikt ferskvann (og brakkvann).

Totalutbredelsen er rapportert å omfatte store deler av den nordlige halvkule, og også flere områder i sør, men det er uvisst hvor mye av dette som gjelder akkurat denne arten.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Rørslett, B. 1983. Tyrifjord og Steinsfjord. Undersøkelse av vannvegetasjon 1977-1982. NIVA-rapport lnr. 1510-1983.
 • Rørslett, B. 2002. Miljøfaglige undersøkelser i Øyeren 1994-2000. Fagrapport: Vannbotanikk. NIVA-rapport lnr. 4516-2002.