Søk Rødliste Med rammer

VUPotamogeton lucens

blanktjernaks blanktjønnaks fielbmávihti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamogeton lucens
VU
Karplanter (Norge)
A4bc
VU

Artsinformasjon

5

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Blanktjønnaks (Potamogeton lucens) vurderes som sårbar (VU). Kategorien er satt fordi arten forekommer i en utsatt naturtype og fordi antallet forekomster dokumentert i nyere tid er relativt lågt (innen ca. 20 4-km-ruter). Arten har en meget spredt utbredelse i baserikt ferskvatn på Østlandet og i Trøndelag, og ihvertfall tidligere på Jæren (Fægri & Danielsen 1996). Forekomstene er konsentrert til områder med svært baserik berggrunn og/eller baserike marine avsetninger: He Ringsaker: Stavsjø, ca. 14 vatn på Hadeland i Op Jevnaker, Lunner og Gran (ikke gjenfunnet i 3-4 tjerna i 2008), ca. 6 vatn på Romerike i Ak Ullensaker, 4 vatn i Ak Asker og Bu Lier, 2 vatn på Ringerike i Bu Ringerike, på Jæren i Ro Hå: Søylandsvatn, Klepp: Orrevatn og Time: Smokkevatn, og i Trøndelag med funn fra ST Melhus: Benna og NT Frosta: Liavatnet og Levanger: Byavatnet. Arten er ikke gjenfunnet i nyere tid i et flertall av disse vatna, og den bør ettersøkes. Arten anses som utgått i lokalitetene på Jæren, sannsynligvis pga. eutrofiering og gjengroing. Arten er funnet mye sjeldnere etter 1990 enn tidligere (8,2 %, mot normalt ca. 20 %).

Blanktjønnaks er vidt utbredt i Europa og nordre Asia og går mye lengre mot nord i våre naboland (Sverige, Finland) enn i Norge, nord til Lappland.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkinnsjøvann
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Myhre, Å. 1973. Potamogeton lucens funnet i Sør-Trøndelag. Blyttia. 31: 35-