Søk Rødliste Med rammer

NTPotamogeton friesii

broddtjernaks broddtjønnaks biikavihti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamogeton friesii
NT
Karplanter (Norge)
B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

5

1 - 5 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent

Kriteriedokumentasjon

Broddtjønnaks (Potamogeton friesii) vurderes som nær truet (NT). Vi har ingen sikre indikasjoner på tilbakegang, men arten er knyttet til sårbare naturtyper. Påvirkningsfaktorer er utfylling eller drenering. Arten er tolerant overfor eutrofiering. Et relativt stort antall forekomster (29) over store deler av landet er dokumentert etter 1990  (se oppsummering hos Elven & al. under forb.). Antallet 'nye' forekomster overstiger dramatisk antallet av 'gamle'. De nye forekomstene er nok for en stor del nyoppdaget heller enn nyetablert, men det er også indikasjoner på nyetableringer. Arten er nå kjent med en oppdelt utbredelse i baserikt ferskvatn fra Ak Ullensaker og Ro Hå nord til Fi Porsanger. Forekomstene har konsentrasjoner i områder med baserik berggrunn og/eller baserike marine avsetninger (Romerike - Hadeland, Jæren, Nord-Trøndelag til Sør-Troms). Arten er funnet like ofte etter 1990 som tidligere (20,9 %, mot normalt 20,4 %). Det ser ut til å være en økning i Nord-Trøndelag og Troms, mens det ser ut til å være en tilbakegang i sør.

Broddtjønnaks er vidt utbredt i Europa, Vest-Sibir og Nord-Amerika.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkinnsjøvann
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Alm, T., Elven, R. & Fredriksen, K. 1987. Bidrag til karplantefloraen på Nordlandskysten - 2. Polarflokken. 11, 2: 3-74
 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Mjelde, M. 1996. Broddtjønnaks - Potamogeton friesii Rupr. - i Porsanger, Finnmark. Polarflokken. 20: 64