Søk Rødliste Med rammer

ENPotamogeton compressus

bendeltjernaks bendeltjønnaks deaškevihti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamogeton compressus
EN
Karplanter (Norge)
B2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bendeltjønnaks (Potamogeton compressus) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den i dag bare er kjent fra tre eutrofe vatn og dermed er knyttet til en truet naturtype. Arten har vært kjent fra to forlengst gjenfylte dammer i Ak Oslo: Frogner og Lovisenberg (ingen dokumentasjon etter 1875) og fra en dam i Te Porsgrunn: Versvik i Eidanger (ingen dokumentasjon etter 1904). Halvorsen (1980) reknet den dermed som utdødd i Norge. I 1993 ble den funnet i Vallvatnet i No Fauske (Mjelde & Edvardsen 1994), i 1995 i Lømsen (men ikke gjenfunnet i 2009, muligens grunnet eutrofiering) i NT Steinkjer (Mjelde 1996) og i 2009 i Børsesjø Skien i Te (Mjelde pers. komm.). Tidligere og nåværende situasjon oppsummeres hos Elven & al. (under forb.). Det er mest sannsynlig at dette er gamle forekomster. Forekomstene er sårbare fordi de er få og relativ små. Vallvatnet og Børsesjø er innen naturreservater, men sistenevnte er eutroft. Lømsen er utsatt for landbruksutslipp etc. Ingen tilbakegang er anført i Lømsen og Vallvatnet siden disse to forekomstene ble oppdaget.

Bendeltjønnaks har en vid eurasiatisk utbredelse og er mye mer utbredt i våre naboland (Danmark, Sverige, Finland) enn i Norge. Den er imidlertid i tilbakegang i våre naboland.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkinnsjøvann
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Halvorsen, R. 1980. Truete og sårbare planter i Sør-Norge. Del II. Spesiell del. - Rapport til Miljøverndepartementet utarbeidet på grunnlag av feltundersøkelser 1978 og 1979. Botanisk hage og museum, Universitetet i Oslo. Upu
 • Mjelde, M. & Edvardsen, H. 1994. Bendeltjønnaks - Potamogeton compressus L. Gjenfunnet i Norge etter 90 år. Blyttia. 52: 101-106
 • Mjelde, M. 1996. Potamogeton compressus L. - bendeltjønnaks - funnet i Trøndelag Blyttia 54: 79