Søk Rødliste Med rammer

VUPongeiella falca

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pongeiella falca
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble nyoppdaget i Norge i 2009 i en sandbakke i bakkant av Sjøsanden - badestranda ved utløpet av Mandalselva. Ellers i Norden er den kjent i ett funn fra en strand ved Ystad i Skåne. I Europa forøvrig bare fra Frankrike (tørr furuskog). Arten er svært karakteristisk og neppe oversett i materiale fra andre sandområder i Norge. Det er derfor grunn til å tro at forekomsten er begrenset. På Sjøsanden ble det tatt 6-7 individer, både fullvoksne og juvenile. Lolkaliteten er utsatt for sterk slitasje pga. fritidsaktiviteter da den ligger like ved en stor campingplass og et feriesenter. Sammen med M. falca var også flere individer av spretthalen Cryptopygus  scapellifer, fra før bare kjent fra sandområder ved elveosen ved Kvavik, Lyngdal. Dette kan indikere at Sjøsanden-området har flere interessante arter. Den lokale sandfaunaen kan ha komponenter fra en periode da åpne sandområder hadde større utbredelse ved munningen av Mandalselva enn i dag. Arten vurderes etter D-kriteriene inntil vi får mer kunnskap om utbredelse og trusler.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater
 • Landskap  > Fjord- og dallandskap
  • Åpent fjordlandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184