Søk Rødliste Med rammer

ENPoa bulbosa

løkrapp laukrapp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Poa bulbosa
EN
Karplanter (Norge)
B2a(ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Løkrapp (Poa bulbosa) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den bare er kjent med to populasjoner som kan være naturlige eller semi-naturlige, og begge i områder som potensielt kan bli utbygget. Arten har vært kjent fra fire forekomster i Sørøst-Norge. Den har dels vært antatt kommet inn med ballast, dels har man antatt at den er hjemlig på en eller flere forekomster. Alle forekomstene ligger i områder med mye aktivitet, og det er vanskelig å avgjøre i etterhånd hva som har vært hjemlig. En forekomst i Ak Oslo: Bekkelaget 1927-1928, og en i AA Risør: Bosvik 1917, er trolig forlengst forsvunnet. Begge kan ha vært hjemlige eller kan skyldes ballast. I Te Skien: Bøle har arten vært kjent siden 1907 og frister en kummerlig tilværelse i en bergvegg nær ved kornsiloen. Arten er ellers ikke noe ugras som følger møller, og vi vurderer forekomsten som mulig hjemlig. På Citadelløya i Vf Larvik er den nyoppdaget (1995), men har en bra bestand. Den er truet pga. sin sjeldenhet. Artens status og situasjon oppsummeres av Halvorsen et al. (2000). Arten omtales også med kart av Fægri & Danielsen (1996).

Løkrapp er ellers vidt utbredt i Europa og Vest-Asia. I Norden er den hyppig på kalkøyene i Østersjøen og også utbredt i Øst-Sverige og deler av Danmark. Den reknes i svenske kjelder som innført i Norden bortsett fra Østersjø-området.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergvegg
  • rikvegg
  • intermediærvegg
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Halvorsen, R., Grøstad, T. & Melseth, T.H. 2000. Løkrapp Poa bulbosa i Norge: Et mølle- og ballastfenomen eller spontan på noen av sine forekomster?. Blyttia. 58: 192-194