Søk Rødliste Med rammer

ENPlatycleis albopunctata

sandgresshoppe sandgrashoppe

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Platycleis albopunctata
EN
Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
B1a(i)b(ii,iii,iv)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Ytterst få nyere funn har kommet til siden 2006. Et av to funn på "artsobservasjoner" viste seg å være feilbestemmelse. Arten er knyttet til kystnære strandenger, inkludert sandtak. Arten er kun funnet rundt Oslofjorden, der man har et stort press, og videre spredt langs kysten ned til Tvedestrand. Flere eldre lokaliteter er helt ødelagte, og arten har sannsynligvis utgått, for eksempel på Tjøme. Antagelig har arten dårlig spredningspotensiale. Det er antatt endel habitatsforringelse. Noen bestander har forsvunnet. Artens habitater er utsatt for kraftig fragmentering.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Is, snø og breforland

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
  • Sanddynemark
 • Is, snø og breforland
  • Breforland og snøavsmeltingsområde
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete på varme steder
 • Terrestrisk  > levende dyr og dyrebo  > indre og ytre vev
  • andre invertebrater
 • Landskap  > Fjord- og dallandskap
  • Åpent fjordlandskap
 • Landskap  > Slettelandskap
  • Lavlandsslette

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fogh Nielsen, O. 2000. De danske græshopper. Danmarks Dyreliv. 9: 1-192
 • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
 • http://www.faunaeur.org/
 • http://www.nhm.uio.no/norort/index.html