Søk Rødliste Med rammer

ENPhleum phleoides

smaltimotei

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phleum phleoides
EN
Karplanter (Norge)
B1a(i)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i)b(i,ii,iii,iv,v)
EN

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Smaltimotei (Phleum phleoides) vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av en sterk tilbakegang som forventes å fortsette. Arten er i Norge begrenset til "indre" Østlandet fra Ak Nesodden og Bu Hole nord til Op Nord-Fron (ikke gjenfunnet der i senere tid, tidligere også sør til Øf Halden og Vf Hof). Den vokser på baserike tørrberg og tørrbakker på sommervarme steder. Den har vært kjent fra ca. 57 forekomster/forekomstgrupper, men er i senere tid bare bekreftet fra 17 forekomster/grupper. Funnfrekvensen etter 1990 er også låg (13,3 %, mot normalt ca. 20 %), til tross for en stor inventering i dens kjerneområde i indre Oslofjord under denne vurderingsperioden. En stor del av tilbakegangen synes å ha skjedd i første halvdel av 1900-tallet. Effektivisering i jordbruket, økt gjødsling, og nedbygging synes å være hovedårsakene. Viktige områder som synes å være "tapt" for arten er Ak Asker, Ullensaker og Nannestad (dvs. Romerike), He Stange (dvs. Mjøsregionen) og Op Gran (dvs. Hadeland). Nedgangen er sterk, og dagens utbredelse er fragmentert i småbestander. Arten omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996).

Smaltimotei er ellers vidt utbredt i Eurasia og Nord-Afrika.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • kalkknaus
  • rikknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • grunnlendt lågurtmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent