Søk Rødliste Med rammer

VUPhippsia concinna

sprikesnøgras sprikjesnøgras

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phippsia concinna
VU
Karplanter (Norge)
A3c
VU

Artsinformasjon

5

> 50 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sprikesnøgras (Phippsia concinna) vurderes som sårbar (VU) fordi den har vært og fortsatt er i tilbakegang i en naturtype i tilbakegang. Arten er knyttet til sent utsmeltete, overrislete snøleier på basisk grunn, vesentlig i mellomalpint belte. Disse snøleiene har gått meget sterkt tilbake de siste 60-70 år, særlig i østlige fjellstrøk, på grunn av klimaendringer. Arten er forsvunnet fra en rekke kjente lokaliteter i Hedmark og Sør-Trøndelag og er ikke systematisk ettersøkt i andre fylker (Oppland sist 1965, Buskerud sist 1915). I Hordaland har den hatt minst 11 forekomster på Hardangervidda og i Finseområdet, men er sist dokumentert fra Finse i 1975. Tilbakegangen estimeres til minst 30-40 % og vi antar at den vil fortsette. Arten omtales av Galten (2002, 2004).

De sørnorske (og midtsvenske) forekomstene er sterkt isolert fra artens hovedutbredelse i Arktis. Arten har vært reknet som geografisk begrenset til Dovrefjell-Trollheimen og Sylene-Helagsfjäll, men er nå påvist mange steder i området mellom disse fjellområdene og også spredt sørover til Hardangervidda. Nyfunnene de siste 20 årene dreier seg med stor sannsynlighet om gamle forekomster, ikke nyetableringer.

Sprikesnøgras har vært reknet som arktisk eurasiatisk, fra Skandinavia og Svalbard øst til Nordøst-Asia. Revisjon av amerikansk materiale de siste årene tyder på at den også finnes som ganske hyppig i arktisk Canada og på Grønland, dvs. sirkumpolar (se Elven & al. 2010).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > seint snøleie  > fuktmark
  • seint kalklågurtfuktsnøleie
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > ekstremsnøleie  > fuktmark
  • kalkekstremfuktsnøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Endringer i nedbørsmengde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Murray, D.F., Yurtsev, B.A. & Razzhivin, V.Yu. under forb. [2010]. Annotated Panarctic Flora Checklist.
 • Galten, L. 2002. Snøgras Phippsia i Forollhogna nasjonalpark. Orebladet. 2002-2: 4-8
 • Galten, L. 2004. Nye funn av snøgras Phippsia R. Br. i Forollhogna nasjonalpark. Blyttia. 62: 73-78