Søk Rødliste Med rammer

VUPhippsia algida

snøgras jassasuoidni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phippsia algida
VU
Karplanter (Norge)
A3c
NT

Artsinformasjon

5

25 - 50 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Snøgras (Phippsia algida) vurderes som sårbar (VU) på grunn av forholdsvis sterk observert tilbakegang, og tilbakegangen antas å fortsette. Arten er knyttet til sent utsmeltete, overrislete snøleier på varierende berggrunn. Disse snøleiene har gått sterkt tilbake de siste 60-70 år på grunn av klimaendring. Arten er forsvunnet fra mange østlige og sørlige fjellstrøk, men har fortsatt livskraftige populasjoner i særlig høge fjell. Funnfrekvensen etter 1990 er på 8,8 % (mot normalt ca. 20 %), men denne lave frekvensen skyldes også lite innsamling i fjellstrøk i senere tiår. Nye funn i Midt-Norge og tilstanden her beskrives av Galten (2003, 2004).

Snøgras er arktisk sirkumpolar med noen få forekomster i tempererte fjellstrøk, f.eks. i Skandinavia og på Island.

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • høgalpin sone
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Arktisk-alpin fastmark  > Frostmark og frosttundra
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > ekstremsnøleie  > fuktmark
  • kalkekstremfuktsnøleie
  • rikt ekstremfuktsnøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Endringer i nedbørsmengde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Galten, L. 2002. Snøgras Phippsia i Forollhogna nasjonalpark. Orebladet. 2002-2: 4-8
 • Galten, L. 2004. Nye funn av snøgras Phippsia R. Br. i Forollhogna nasjonalpark. Blyttia. 62: 73-78