Søk Rødliste Med rammer

VUPelecopsis parallela

hullskalleedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pelecopsis parallela
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er nok en art som ser ut til å være begrenset til det sørøstlige hjørnet av Sør-Norge hvor habitatet er under betydelig press fra mennskelig aktivitet og utnyttelse. Som en følge av de få funn og begrensede utbredelsemuligheter vurderes arten som VU etter kriterium D2.

Ingen funn i perioden 2006 - 2010.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Flomsonesystemer
  • Åpen flomfastmark
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. & Hauge, E. 1995. Pitfall catches of spiders (Araneae) from proposed Nature Reserves on Tjøme, Vestfold, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 42: 1-10
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40