Søk Rødliste Med rammer

VUOpilio parietinus

murvevkjerring

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Opilio parietinus
VU
Edderkoppdyr
B2a(ii)b(iv,v)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

≤ 10

Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Opilio parietinus er funnet meget sporadisk i Norge, kun 4--6 lokaliteter spredt over en periode på nesten 100 år, se nedenfor. Innsatsen for å lete etter arten har imidlertid også vært minst like sporadisk. Arten er vanligvist funnet på menneskeskapte strukturer, som gjerder, murer, husvegger o.l. (Enghoff 1987, 1988). Fra Danmark, og andre steder, er det påvist at arten har gått kraftig tilbake etter at den innførte arten Opilio cansestrinii  dukket opp på 1980-tallet (Hillyard 2000, Toft 2004, Enghoff pers. medd.). O. canestrinii er nå også påvist i Norge (Nøtterøy, Vestfold og flere steder i Oslo, se Abel m.fl. (2009)), og det er grunn til å tro at den vil ha samme effekt på den stedegne vevkjerringfaunaen her som i andre land. På grunn av få funn og den antatte trusselen fra O. canestrinii vurderes arten som sårbar (VU).

Norge (Thorell 1876)
Oslo 30.IX.1899, leg. E. Strand (Strand 1900)
Kringsjå, Oslo 17.IX.1993, leg. K.M. Olsen (Olsen 1995)
Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud 29.IX.1993, leg. K.M. Olsen (Olsen 1995)
Blindern, Oslo 10.X.1996, leg. K.M. Olsen (Olsen 1999)
Blindern, Oslo 01.XI.1996, leg. K.M. Olsen (BioFokus, GBIF)
Torshov, Oslo 27.X.1996, leg. K.M. Olsen (BioFokus, GBIF)

Hovedhabitat

 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • næringsutbyggingsområder
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > boligutbyggingsområder
  • bybebyggelse
  • forstads- og hagebebyggelse
 • Terrestrisk
  • syntetiske livsmedier på land

Påvirkningsfaktorer

 • Fremmede arter
  • Konkurrenter
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Abel, K., Olsen, K.M. og Blindheim, T. 2009. Oppdatering av naturtypekartet for Nøtterøy kommune 2008 BioFokus-rapport 2009-15. 122 s.
 • Enghoff, H 1988. Operation Opilio 1987 – en undersøgelse af mejere på mure, stakitter o.l. steder i Danmark. Entomologiske Meddelelser 56 (2): 65–72
 • Enghoff, H. 1987. Opilio canestrinii (Thorell, 1876) – en nyindvandret mejer i Danmark (Opiliones). Entomologiske Meddelelser 55 (1): 39–42
 • Hillyard P. 2000. Opilio canestrinii (Thorell, 1876) -- new species record for Britain. Ocularium 3: 1--2
 • Olsen, K.M. 1995. Opilio parietinus (De Geer, 1778) (Arachnida, Opiliones) does belong to the Norwegian fauna. Fauna norvegica Serie B 42 (1): 66--67
 • Olsen, K.M. 1999. Nye småkryp for Norge – VIII. Langbeinen Opilio parietinus (De Geer, 1778), "murlangbein". Insekt-Nytt 24 (1): 25–26
 • Strand, E. 1900. Zur Kenntniss der Arachniden Norwegens. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1900 (2): 1–46
 • Thorell, T. 1876. Sopra alcuni Opilioni (Phalangidea) d'Europa e dell'Asia occidentale, con un quadro dei generi europei di quest'Ordine. Annali del Museo Civico di Storia Naturale (Genoa), series 1 VIII: 452–508
 • Toft S. 2004. Mejerne. Natur og Museum 43 (3): 1–35