Søk Rødliste Med rammer

NTOphrys insectifera

flueblom flugeblom divrenađđa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Ophrys insectifera
NT
Karplanter (Norge)
A4c
NT

Artsinformasjon

10

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

CITES II

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Flueblom (Ophrys insectifera) vurderes som nær truet (NT) fordi den har hatt en tilbakegang, som muligens fortsetter, og fordi den er knyttet til truete naturtyper. Arten finnes i tre adskilte områder i Norge: på nedre Østlandet (fra Te Kragerø nord til Bu Hole), i Nord-Trøndelag (Steinkjer, Snåsa, Nærøy) og i Salten (No Gildeskål, Beiarn, Bodø). Se Elven & al. (under forb.). Den er overalt knyttet til kalkgrunn og hovedsakelig til kalkfuruskog eller kalktørreng, av og til kalkmyrer, og noen steder nordpå til grasmark på skjellsanddyner. I nord er den noe utsatt for gjengroing. I sør er nedbygging, gjengroing og/eller hogst de større truslene. En større andel tidligere kjente forekomster, særlig i Vestfold og Telemark, er ødelagt. Tilbakegangen innen inneværende vurderingsperiode (satt til 30 år) vurderes som over 15 %, men neppe over 30 %.

Flueblom er europeisk med tyngdepunkt i Mellom-Europa og utbredt øst til Karpatene og Vest-Russland. De tre delområdene i Norge er alle noe isolerte fra artens utbredelse ellers, det i Trøndelag minst, og forekomstene i Nordland utgjør artens nordgrense.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • ekstremrik myrkant
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • beite
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • eldre skog
    • yngre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
    • skog med middels tresjiktstetthet
    • skog med lav tresjiktstetthet
    • skog med svært lav tresjiktstetthet
    • åpen tresatt mark
    • åpen mark med svært spredt tresetting
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > moderat tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtlyngskog
 • Kulturmark  > Boreal hei
  • boreal kalkhei
  • boreal kalkfukthei

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Flora-/faunakriminalitet
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.