Søk Rødliste Med rammer

VUOnychiurus volinensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Onychiurus volinensis
VU
Spretthaler
B1a(i,ii)b(ii,iii,iv)+2a(i,ii)b(ii,iii,iv)

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

≤ 10

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever på tørre sandete strandenger, til dels i sanddyner, og er funnet på seks lokaliteter mellom Hvaler og Kragerø. Ellers i Europa fra Danmark, Sør-Sverige, Polen og Ukraina. Aktiviteter som kan skade strandengvegetasjonen (slitasje fra kjøring, tråkk, ridning) eller føre til gjenvoksning (opphør av beite) er en trussel mot arten. Strandområdene der den lever er i pressområder og det antas at arten er i tilbakegang. Den vurderes derfor etter B-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
  • Strandeng og strandsump
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne
 • Terrestrisk  > grovere uorganiske substrater
  • saltpåvirket substrat
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184