Søk Rødliste Med rammer

ENOncopodura crassicornis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Oncopodura crassicornis
EN
Spretthaler
B1a(i,ii)b(iii,iv)+2a(i,ii)b(iii,iv)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dette er en sørlig art, helt på nordgrensen av utbredelsen (ikke funnet andre steder i Norden). Den er kjent fra fire lokaliteter på Østlandet: Hovedøya og Bleikøya (Oslo), Hvasser (Tjøme) og Langesund (Bamle). Alle funn er i kalkrikt substrat på tørrenger eller kalkberg nær sjøen. Strandenger av denne typen er utsatt for markslitasje fra friluftsaktivitet, evt. gjengroing pga. opphør av beite. Det er sannsynlig at arten vil dukke opp flere steder, den aktuelle habitattypen er sterkt presset og det er sannsynlig at arten har mindre utbredelse nå enn tidligere. Den vurderes derfor etter B-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Terrestrisk  > grovere uorganiske substrater
  • ikke saltpåvirket
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • tørr omdannet råhumus

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Tråkk og motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.