Søk Rødliste Med rammer

NTOligaphorura ursi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Oligaphorura ursi
NT
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

> 50 %

5 - 25 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har en nordlig holarktisk (sirkumpolar) utbredelse. Mangler på det europeiske kontinentet bortsett fra i nord-områdene. I Norge funnet i elvegrus, langs sjøbredder og i alpine våtmarker fra Oppland til Finnmark. Ellers i Norden bare fra svensk Lappland. Den vil neppe finnes i lavlandet slik som dens slektning O. schoetti. En klimaendring som gir høyere temperatur i fjellet og færre permanent snøleier kan påvirke arten negativt. Fysiske inngrep langs bredden av elver og sjløer der arten lever vil slå negativt ut. Få funn og tilstedeværelsen av trusler mot forekomstene tilsier kategori NT vurdert etter D-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer
 • Is, snø og breforland

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
  • sørboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Arktisk-alpin grunn våtmark
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-erosjonsflommark
 • Is, snø og breforland  > Breforland og snøavsmeltingsområde
  • sluttet vegetasjonsfase

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184