Søk Rødliste Med rammer

VUNothochrysa fulviceps

brungulløye brungullauge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nothochrysa fulviceps
VU
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet på fem lokaliteter i Norge, men alle innen et svært begrenset område, se nedenfor. Larvene utvikler seg utelukkende på løvtrær, særlig eik. I Kristiansand ble det første funnet gjort i en eikedominert skog med noe innslag av furu. Arten er kjent for å kunne ha masseforekomster, men holder seg vanligvis høyt oppe i trærne, og kan derfor være vanskelig å påvise. Arten er assosiert med varm kystskog, en naturtype som er truet i Sør-Norge på grunn av hogst og utbygging. Arten ansees som truet og sårbar og rødlistes i henhold til IUCN-kriteriene i kategori VU.

Bråvann, Kristiansand, Vest-Agder 17.VIII.1999, leg. K. Berggren (Hansen og Berggren 1999)
Stangenes, Kristiansand, Vest-Agder 05.VI.2001, leg. R. Voith (ZMO)
Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder 19.--25.VIII.2001, leg. K. Berggren (ZMO)
Justnes, Kristiansand, Vest-Agder 10.--17.VIII.2003, leg. K. Berggren (ZMO)
Nedre Timenes, Kristiansand, Vest-Agder 23.VI.2007, leg. K. Berggren (ZMO)

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • eik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Avvirking av spesielle typer trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Hansen, L.O. & Berggren, K. 1999. The genus Nothochrysa (Planipennia, Chrysopidae) in Norway. Norw. J. Entomol. 46: 57-60