Søk Rødliste Med rammer

DDNineta inpunctata

gulstripegulløye

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Seks lokaliteter kjent i Norge, se nedenfor. Ellers er den kjent fra to lokaliteter i Sverige og én i Finland. Fra Danmark ingen. Relativt få lokaliteter ellers i Europa, og arten er ikke kjent fra andre verdensdeler. Økologien er i det vesentlige ukjent, men det er grunn til å tro at forholdene på de seks norske lokalitetene er noe ulike. Vi har med andre ord ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering; ingen kategorier mellom LC og CR kan utelukkes. Den føres foreløpig, i påvente av mer data, i kategori DD.

Hurdal, Hurdal, Akershus 16.VII.1977, leg. J.A.W. Lucas (Greve 1985)
Agder folkehøgskole, Søgne, Vest-Agder 07.--14.VIII.1979, leg. T. Andersen? (Greve 1985)
Mostranda, Tjøme, Vestfold VIII.1984, leg. T. Andersen m.fl. (ZMO)
Jomfruland fuglestasjon, Kragerø, Telemark 28.VI.1992, leg. K. Rigstad (BioFokus, upubl.)
Underlia, Drammen, Buskerud VII.1999, leg. L.O. Hansen (ZMO)
Underlia, Drammen, Buskerud 31.VII.1999, leg. L.O. Hansen (ZMO)
Underlia, Drammen, Buskerud 01.--10.VIII.1999, leg. L.O. Hansen (ZMO; sto i eske sammen med N. flava, men uten det.-lapp)
Belteviga, Flekkerøy, Kristiansand, Vest-Agder VII.2002, leg. K. Berggren (ZMO)
Underlia, Drammen, Buskerud 21.V.2005, leg. L.O. Hansen (ZMO)

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • grøntområder og idrettanlegg
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Greve, L. 1985. Nineta inpunctata (Reuter, 1894) in Norway (Planipennia, Chrysopidae). Neuroptera International. 3: 139-140