Søk Rødliste Med rammer

NTNeottia nidus-avis

fuglereir

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Neottia nidus-avis
NT
Karplanter (Norge)
A4c
NT

Artsinformasjon

10

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

CITES II

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Fuglereir (Neottia nidus-avis) vurderes som nær truet (NT) fordi den synes å ha en viss tilbakegang og fordi den er knyttet til truete naturtyper. Arten er en saprofyttisk orkidé som vokser i baserike områder og lite påvirket skog med god moldjord, lågurt- og høgstaudetyper, mest med edellauvtrær og gran. Den kan ha en noe sporadisk opptreden som overjordisk og blomstrende, men har et langlevd flerårig rotsystem. Utbredelsen omfatter hele låglandet nord til No Narvik og Evenes (Granmo 1975), men er svært oppdelt, og antallet kjente forekomster er trolig ikke over 300. Funnfrekvensen etter 1990 er nesten eksakt som normalt (20,3 %, mot normalt 20,4 %), noe som ikke tyder på en dramatisk tilbakegang (men som kan skyldes særlig oppmerksomhet i senere tid). Bortfall av forekomster er imidlertid antydet fra flere fylker. Arten omtales med et noe foreldet kart hos Fægri (1960).

Fuglereir er europeisk og vestsibrisk, og forekomstene i Ofoten er i særklasse de nordligste i verden.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • gammelskog
    • eldre skog
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktetetthet
    • svært tett skog
    • tett skog
    • skog med relativt høy tresjiktstetthet
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • kalkhøgstaudeskog

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bruserud, A. & Often, A. 2005. Fuglerede Neottia nidus-avis - ny innergrense på Østlandet. Blyttia 63: 114-115
 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Granmo, A. 1975. Neottia nidus-avis funnet i Nord-Norge. Blyttia 34: 157-161
 • Hovind, D. 2009. Fuglereir Neottia nidis-avis i Oppegård bekreftet. Blyttia 67: 192-193