Søk Rødliste Med rammer

DDNeelus murinus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Neelus murinus
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare funnet i løvstrø og jord i bøkeskog ved Fantoft Stavkirke, Bergen (Fjellberg 1980). Det er ikke umulig at arten er etablert på Vestlandet, men funnet bør bekreftes og videre søk bør gjøres før arten eventuelt settes i en annen rødlistekategori enn DD.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig lite omdannet råhumus

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1980. Identification keys to Norwegian Collembola. Norsk Entomologisk Forening 1-152.
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.