Søk Rødliste Med rammer

DDNannonyx goesii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Nannonyx goesii
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet fra Haugesund, og er i Norge kjent fra noen få eldre funn på Vestlandet. Det foreligger ikke sikre nye funn av arten fra Norge. Artens forekomst i Norge kan derfor ikke vurderes nærmere. I nyere tid er arten funnet en rekke steder på de Britiske øyer og Frankrike. Kriteriet "Mange eldre observasjoner fra områder som er dårlig undersøkte" passer.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim