Søk Rødliste Med rammer

ENNajas flexilis

mykt havfruegras mjukt havfrugras njagonajáda

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Najas flexilis
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(ii,iii,iv)c(v)
EN

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

Bern I

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Mjukt havfrugras (Najas flexilis) vurderes som sterkt truet (EN) på grunn av lite areal, få forekomster og store fluktuasjoner. Arten har vært kjent fra tre separate områder i Norge: Jæren med funn fra seks vatn: Ro Time: Hognestadvatn (1897-1963), Klepp: Grudevatn-Vasshustjødna (1897-1963) og Orrevatn V (1981), Sandnes: Frøylandsvatn (2006) og Smokkevatn (1957, ikke gjenfunnet 1992), Sola: Harvalandsvatn (1970), og Stavanger: Lille Stokkavatn 1968 og Mosvatn 1996; VA Farsund: Lista med funn fra tre vatn, Nesheimvatn-Nesheimåna (fra 1992), Hanangervatn (fra 1992) og Kråkenesvatn (fra 1994); og Tyrifjorden med funn fra Bu Ringerike/Hole: Steinsfjorden (1979-1980 og 2004). Årstallene angir år for dokumentasjon. Den er kraftig redusert i Steinsfjorden fra 1979-1980 og fram til 2004, men den forekommer fortsatt på ca. 3 m dyp. I dag kjenner vi funn fra de siste 20 år bare fra de tre vannene på Lista (alle gjort av O. Pedersen) og fra Frøylandsvatnet på Jæren. Arten er knyttet til baserike, men ikke for gjengrodde eller grumsete, grunne vatn. Overgjødsling av Jær-vannene har kraftig desimert bestanden, mens konkurranse med den innførte arten vasspest (Elodea canadensis) trolig er årsaken til at bestanden i Steinsfjorden er redusert (M. Mjelde, upubl.). Observasjoner fra dagens viktigste forekomster, Lista-vannene, tyder på at arten fluktuerer en del, men også at den viser en svakt minskende tendens, primært pga. dårligere vannkvalitet og økt konkurranse med andre arter, spesielt krustjønnaks (Potamogeton crispus). Arten behandles hos Fægri (1960) med et nå svært foreldet kart.

Mjukt havfrugras har en svært stor, men også svært oppdelt utbredelse i Nord- og Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika, de fleste steder enten som antatt relikt eller i tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > organisk bunn
  • gytjebunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Fremmede arter
  • Konkurrenter
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Påvirker habitatet
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • http://www.hole.kommune.no/index.php?id=51083
 • Imsland, Svein
 • Mjelde, Marit
 • Pedersen, Oddvar
 • Rørslett, B. 1981. Mykt havfrugras, Najas flexilis i Norge. Blyttia. 39: 1-6