Søk Rødliste Med rammer

ENMicrostylis monophyllos

knottblom divrečuolbma

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Microstylis monophyllos
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C2a(i)
CR

Artsinformasjon

5

1 - 5 %

< 1 %

10 - 50 %

CITES II

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Knottblom (Microstylis monophyllos) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har en pågående tilbakegang, fordi den nå bare forekommer på få steder med få individer, og fordi den er knyttet til truete naturtyper. Arten har vært utbredt på Østlandet fra Vestfold nord til Op Dovre og kanskje over til ST Oppdal. I dag er de sannsynligvis gjenværende lokalitetene begrenset til midtre-indre Oslofjorden (O, Ak, Bu, Vf ), Ringerike (Bu Ringerike), og Mjøsområdet (He Ringsaker og Op Østre Toten). Nordal & Schumacher i Fægri & Danielsen (1996) omtaler arten med kart og finner at av opprinnelig ca. 53 kjente forekomster var 30 trolig forsvunnet før 1970. Hvis vi godtar deres estimat er den sannsynlige tilbakegangen i perioden 1970-2005 på ytterligere 65 %. Tilbakegangen skyldes høyst sannsynlig grøfting av baserike låglandsmyrer med påfølgende uttørking, gjengroing, og til dels skogplanting.

Knottblom er (eller har vært) vidt utbredt i Øst-Europa og Asia, med en oppdelt utbredelse, og med nært beslektete planter i Nord-Amerika.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • ekstremt mineralnæringsrik svak grunnkilde
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > torvmark
  • ekstremt mineralnæringsrik kildemyr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
  • myrflate-mykmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • ekstremrik myrkant

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.