Søk Rødliste Med rammer

NTMicrobisium suecicum

jordmosskorpion

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Microbisium suecicum
NT
Edderkoppdyr
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke publisert fra Norge, men det foreligger ett funn fra BØ, Mølen i Hurum (leg. K.M. Olsen). Vi antar at arten er noe oversett, men den er trolig sterkt klimatisk begrenset i Norge. Trolig færre enn 10 lokaliteter.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • tørr lite omdannet råhumus
 • Terrestrisk  > levende planter
  • mosesubstrater
 • Terrestrisk  > dødt plantematerial  > ingen eller svak modifisering
  • strøfall på skyggefulle steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent