Søk Rødliste Med rammer

ENMicranurida sensillata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Micranurida sensillata
EN
Spretthaler
B2a(ii)b(ii,iii,iv)

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet i varme grusbakker og lysåpen skog på noen få lokaliteter på øyene i  Oslo-bassenget, ved Langesund og ved Hattvik i Os. Ellers i Norden bare fra Danmark. Utbredt i Mellom-Europa, våre funn utgjør nordgrensen. Lokalitetene ligger i pressområder og forekomstene er utsatt for fragmentering, slitasje og gjenvoksning. Arten har antagelig hatt bedre vilkår tidligere og vurderes derfor etter B-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • moderat tørkeutsatt mark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184