Søk Rødliste Med rammer

DDMartynovella nana

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Martynovella nana
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

> 90 %

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble oppdaget i Norge i 2009 på to lokaliteter i Dovre (Faksfall) og Folldal (Grimsmoen) der den lever i mose, lav og annen sparsom vegetasjon på sand og silt på gamle issjøavsetninger (kvabb). Dette er de eneste kjente forekomster i Europa og første kjente funn utenfor typeområdene i Kirghizia og Tadsjikistan. Opprinnelig ble to underarter beskrevet, men det norske materialet viser en blanding av karakterer fra  begge taxa og sår tvil om grunnlaget for å splitte arten i underarter. Siden avstanden til nærmeste kjente forekomster er svært stor, blir det vanskelig å forklare de norske bestandene som et resultat av tilfeldig spredning. Det virker mer sannsynlig at dette er reliktpopulasjoner fra en postglacial periode da skogløs steppe/tundra dekket store deler av det nordlige Eurasia. Områdene ved Faksfall og Grimsmoen er erosjonsskrenter og flyvesandområder som sannsynligvis aldri har vært skogkledde og som trolig har kontinuitet helt tilbake til postglacial tid. Det er ingen klare trusler mot forekomstene, og vi kan heller ikke dokumentere at populasjonene er i tilbakegang. Dersom arten også forekommer i kulturpåvirket tørrmark (beiter og tørrbakker) vil den være utsatt for trusler og bør rødlistes. Inntil mer kunnskap foreligger settes den i kategorien DD.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
  • Svakt kontinental seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen skredmark
  • koloniseringsfase
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • svært tørkeutsatt mark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater
  • varme siltsubstrater
 • Terrestrisk  > levende planter
  • varme mosesubstrater