Søk Rødliste Med rammer

VUMarisotoma tenuicornis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Marisotoma tenuicornis
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til Sphagnum-myrer og har en østlig hovedutbredelse i Norden (mange funn i Finnland, ett i Sverige). I Norge bare kjent fra Ø.Finnmark, Hedmark og et overraskende funn i ei høytliggende myr i Hvarnes i Vestfold i 2007. Arten kan ha en videre utbredelse i østlige deler av Sør Norge, men til tross for intensiv ettersøking i Sphagmum-myrer er ytterligere forekomster ikke oppdaget. Småforekomster kan være truet av drenering og andre tekniske inngrep, samt naturlige stokastiske hendelser. Arten vurderes derfor etter D-kriteriene som gir kategorien VU.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Åpen myrflate
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • lite omdannet torv

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1976. Mire invertebrate fauna at Eidskog, Norway. II. Surface-active Collembola. Norwegian Journal of Entomology 23: 181-183
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.