Søk Rødliste Med rammer

NTMangora acalypha

gaffelvever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mangora acalypha
NT
Edderkoppdyr
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 40000 km²

< 4000 km²

Ja

≤ 10

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det finnes forholdsvis få funn av denne arten og alle registreringer er fra Oslofjordområdet eller langs Sørlandskysten til Kristiansand. M. acalypha er en av flere hvor det potensielle utbredelseområdet er begrenset til den ovenfornevnte regionen, bl.a. basert på kjent utbredelse i Sverige/Finland. De nøyaktige habitatskravene til arten er dårlig kjent og to av funnene (Oslofjorden) er fra små øyer hvor presset fra næringsutvikling og andre menneskelige interesser er meget høyt. På denne bakgrunn og på tross av et sannsynlig høyt mørketall når det gjelder forekomstareal vurderes arten til NT basert på kriteriene B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii).

Arten er etter Rødliste 2006 funnet av Glenn halvor Morka ved kysten av Aust-Agder, d.v.s, innefor det området hvor arten allerede er registrert (se kart). Også disse funnene er gjort i røsslyng og artne ser ut til å være i hvert fall delvis knyttet til dette habitatet langs Sørlandskysten. Ettersom de nye funnene ikke representerer en utvidelse av det kjente utbreelsearealet beoldes tidligere vurdering og kategori.

Hovedhabitat

 • Kulturmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
  • engkant
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • skrotemark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • . Edderkoppkroken
 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 1991. Spiders (Araneae) from 6 islands in the Oslofjord, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 38: 42-52
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40