Søk Rødliste Med rammer

DDMackenziella psocoides

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Mackenziella psocoides
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare funnet et par ganger i Norden, en gang på Senja (Troms) og en gang på Øland. Den har trolig en meget spesiell biologi og synes å være knyttet til mosevegetasjon. Spredte funn fra hele verden - og spesielt fra Kanariøyene (Fjellberg 1989) - tyder på at temporære populasjoner kan etableres etter klekking av vindspredde tørkeresistente egg. De få nordiske funnene gir ingen holdepunkter for å vurdere om arten er truet eller ikke.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Strandeng og strandsump
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne

Referanser

 • Fjellberg, A. 1989. Redescription of Mackenziella psocoides Hammer, 1953 and discussion of its systematic position (Collembola, Mackenziellidae) Dallai, R. (ed.) Proceedings from Third International Seminar on Aopterygota. University of Siena , Siena. 93-105.
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.