Søk Rødliste Med rammer

NTLuzula nivalis

snøfrytle jassagiilu

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Luzula nivalis
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(ii,iii)
NT

Artsinformasjon

10

> 50 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Snøfrytle (Luzula nivalis) vurderes som nær truet (NT) fordi arten forekommer i naturtyper som er i pågående reduksjon. Arten forekommer i to separate delområder, ett i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge (Dovrefjell og Trollheimen) og ett større i Nord-Skandinavia, se Gjærevoll (1990). De skandinaviske fjellforekomstene er mellomalpine og knyttet til kalde snøleiemyrer og jordpolygoner på baserik grunn. Disse naturtypene har vært i markert tilbakegang de siste ca. 60-70 år på grunn av klimaendring. Arten er blitt merkbart mer sparsom i det området der den observeres oftest (Dovrefjell). Funnfrekvensen etter 1990 er på 3,8 % mot forventet ca. 20 %. Det er grunn til å anta at den negative trenden fortsetter.

Snøfrytle er i hovedsak en høgarktisk art med en sirkumpolar utbredelse.

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Arktisk-alpin fastmark  > Frostmark og frosttundra
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > moderat snøleie  > fuktmark
  • kalklågurtfuktsnøleie
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie  > seint snøleie  > fuktmark
  • seint kalklågurtfuktsnøleie

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.