Søk Rødliste Med rammer

VULuronium natans

flytegro

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Luronium natans
VU
Karplanter (Norge)
B1a(ii)c(iv)+2a(ii)c(iv)
VU

Artsinformasjon

7

Livskraftig (LC)

1 - 5 %

1 - 5 %

> 90 %

Bern I

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Flytegro (Luronium natans) vurderes som sårbar (VU) fordi den bare er sikkert dokumentert fra fem små vatn innen to 4-km²-ruter, og fordi antall reproduktive individer fluktuerer sterkt. Flytegro er belagt i de offentlige herbariene fra Ak Oslo: Maridalen: Alnsjøen (1923-1978), Svartkulp (1948-2002), Breisjøen (1949-2002), Dausjøen (1995), og ei vik i Maridalsvatnet (1996-2009). Mye tyder på at den er kommet inn, trolig med fugl, til Alnsjøen tidlig på 1900-tallet og har spredt seg videre derfra. Forekomstene i Nordmarka synes stabile og er pr. idag ikke utsatt for negative påvirkningsfaktorer, men bestandene har store fluktuasjoner. I tillegg er arten rapportert fra Øf Fredrikstad: Roppestaddammen i 2009, men der som innplantet. En rapport fra Ak Oppegård i 1999 er ikke bekreftet, og en fra Vf Larvik bygde på feilbestemt materiale. Flytegro ser ut til å være lite påvirket av den tidligere drikkevannsreguleringen i Breisjøen, og den nåværende i Maridalsvannet. Arten omtales med kart hos Fægri & Danielsen (1996).

Flytegro er utbredt i Vest- og Mellom-Europa, og de norske forekomstene er nokså isolerte nordgrense-forekomster; det nærmeste området hvor arten har flere forekomster er Nord-Tyskland.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > organisk bunn
  • gytjebunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Rørslett, Bjørn