Søk Rødliste Med rammer

NTLemna trisulca

korsandemat krossandemat ruossanjivllut

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Lemna trisulca
NT
Karplanter (Norge)
B2b(ii,iii,iv)
EN

Artsinformasjon

1

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Korsandemat (Lemna trisulca) vurderes som nær truet (NT) på grunn av et begrenset forekomstareal i kombinasjon med tilbakegang knyttet til at dens naturtyper er truet og i tilbakegang. Arten er imidlertidig ettårig slik at vurderingsperioden for tilbakegang bare er på 10 år. Den har neppe hatt, eller forventes å ha, en tilbakegang på over 15 % innen en så kort periode. Arten har tre vidt atskilte utbredelsesområder i Norge: nedre Østlandet nord til Hamar, Trøndelag (Melhus – Verdal), og i Finnmark (Kautokeino, Tana, Sør-Varanger). Forekomstene i Sørøst-Norge og i Finnmark kan ses i sammenheng med mer sammenhengende utbredelsesområder i Sverige og Finland, mens det trønderske utbredelsesområdet er isolert. Arten anses være stabil i Finnmark og i Nord-Trøndelag (Verdal), mens status er mer usikker i Sør-Trøndelag. I Akershus, Buskerud og Hedmark er det både flere gjenfunn og nyfunn i de senere år, mens arten ikke er funnet i Oslo etter 1990. I Østfold er det en klar tilbakegang.  Fægri (1996) mente den har vært i spredning, ettersom en del funn er gjort i senere tid og at det er usannsynlig at den tidligere er blitt oversett. Nyere funn kan henge sammen med at flere har lært seg å lete frem arten. Derimot finnes det eldre belegg fra områder som er rimelig godt undersøkt, og hvorfra det ikke foreligger nyere dokumentasjon. Korsandemat er knyttet til stillestående vann, nesten alltid i kulturlandskapet i lavlandsområder. Den kan lett bli påvirket av ulike typer terrenginngrep, endringer i vannstand og vannkjemi. Mange av lokalitetene har svært lite areal. Arten kan overleve i små, temporære vannsamlinger, men slike kan fort bli ødelagt ved gjenfylling, drenering osv.

Korsandemat er vidt utbredt på den nordlige halvkulen (sirkumpolar) og finnes også mange steder sør for ekvator.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkinnsjøvann
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Alm, T. & Often, A. 1998. En masseforekomst av korsandemat Lemna trisulca i Deatnu/Tana, Finnmark. Blyttia . 56: 102-107
 • Alm, T. & Sommersel, G.-A. 1998. Vannflora og -vegetasjon på noen lokaliteter langs Guovdageaineatnu/Kautokeinoelva, Finnmark. Polarflokken. 22: 29-37
 • Fremstad, E. 2004. Sørnypvatnet og korsandmat i Trondheim - ingen av dem er helt forsvunnet. Blyttia . 62: 193-196
 • Fægri, K. 1996. Lemna trisulca. Fægri, K. & Danielsen, A. (red.) Maps of distr. .. 3: 69-70