Søk Rødliste Med rammer

NTKobresia simpliciuscula

myrtust giellasluktoaivi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Kobresia simpliciuscula
NT
Karplanter (Norge)
A2bc
LC

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

5 - 25 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Myrtust (Kobresia simpliciuscula), ved fastlandsrasen stormyrtust (subsp. simpliciuscula), vurderes som nær truet (NT). Den er knyttet til rikmyr og rik fukthei i fjellet. I noen myrområder er arten blitt merkbart mer sparsom de senere tiår, og ved sammenlikning av observasjonsfrekvens i vurderingsperiodene 1980-2010 og 1950-1980 i Artskart er tilbakegangen markert. Vi vurderer den til over 15 %, men neppe over 30 %. Arten er blitt merkbart mer sjelden å finne i alpine og subalpine rikmyrer de siste tiårene. Tilbakegangen har mest trolig bakgrunn i opphør av utmarkbeite, og tidligere i opphør av myrslått. Arten behandles med kart hos Gjærevoll (1990).

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-tue
  • myrflate-fastmatte
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > uten limnogen vanntilførsel
  • ekstremrik myrkant
 • Arktisk-alpin fastmark  > Frostmark og frosttundra
  • ekstremt mineralnæringsrik

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.