Søk Rødliste Med rammer

DDJuncus minutulus

grannsiv

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Juncus minutulus
DD
Karplanter (Norge)
NT

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Grannsiv (Juncus minutulus) kategoriseres ikke på grunn av datamangel (DD). For 2006-rødlista ble den vurdert som nær truet (NT). Arten er knyttet til naturtyper som er i tilbakegang: sump og vasskanter med åpent substrat. Den er sterkt favorisert av krøttertråkk langs vatn og ved vatningshull. Arten er imidlertid trolig ganske vidt utbredt og er blitt gitt liten oppmerksomhet, og mørketallet er trolig høgere enn for de fleste andre karplanter. Den er kjent fra ca. 60 lokaliteter fra Østfold rundt kysten til ytre Sør-Trøndelag og på Østlandet inn til Mjøsområdet og (isolert) i He Alvdal. De eneste fylkene med mer enn 10 kjente forekomster er Østfold og Vest-Agder. Arten blir oftest oversett.

 

Grannsiv har trolig en boreal sirkumpolar utbredelse.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • dynetrau
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
  • leirflommark