Søk Rødliste Med rammer

NTJuncus foliosus

jærsiv

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Juncus foliosus
NT
Karplanter (Norge)
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

1 - 5 %

> 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Jærsiv (Juncus foliosus) vurderes som nær truet (NT) på grunn av et lite forekomstareal og utbredelsesområde i kombinasjon med en pågående reduksjon i kvalitet og areal av artens naturtyper. Arten forekommer innen et begrenset område på ca. 50 x 10 km på Jæren fra Ro Hå til Rennesøy. Innen dette området er den kjent fra 22 "lokaliteter", men den er ettårig og noe ustabil. De fleste forekomstene er knyttet til vasskanter og tradisjonelt brukt jordbruksland (beite). Vi antar en viss tilbakegang pga. jordbruksomlegginger og gjengroing av kystlynghei. Arten er også sårbar pga. lite areal. Arten ble først samlet i Norge i 1875, men ble ikke identifisert som denne arten før i 1985.

 

Jærsiv er utbredt i Vest-Europa inkludert De britiske øyer og i Nordvest-Afrika. De norske forekomstene knytter seg til De britiske øyer,

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Svak kilde og kildeskogsmark  > ikke torvproduserende mark
  • mineralnæringsrik svak grunnkilde
  • intermediær svak grunnkilde
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • intermediær flommyr
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > våteng
  • kulturmarksvåteng
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • beite
 • Kulturmark  > Kystlynghei
  • intermediær kystlynghei
  • kalkfattig kystfukthei
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • avsviing

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Tråkk og motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Lyngbrenning
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Opphørt drift
  • Opphørt tråkk og motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Johnsen, John Inge