Søk Rødliste Med rammer

VUJuncus anceps

svartsiv

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Juncus anceps
VU
Karplanter (Norge)
D2
VU

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Svartsiv (Juncus anceps) vurderes som sårbar (VU) på grunn av et meget begrenset forekomstareal. Arten ble først påvist som norsk av Johnsen (1991). Det første belegget er fra 1882 (fra AA Lillesand, ikke gjenfunnet, men trolig heller ikke ettersøkt). Senere er den funnet på to steder tett ved hverandre i AA Grimstad: Homborsund (i 1996) og på 6-7 steder i tre 4-kv.km.-grupper i VA Farsund (1894, deretter 1995-2005). Arten er karakteristisk, og det er påfallende at man ikke tidligere ble oppmerksom på den. Mer enn 85 % av funnene er gjort etter 1980 (mot normalt ca. 24 %), men dette er sikkert bare en effekt av at arten ble "oppdaget". Arten er knyttet til våte søkk og periodiske dammer i strandberg, periodisk oversvømte dynetrau, og fuktige tråkk og traktorveier. Den er sjelden, men det er ingen sikre indikasjoner på tilbakegang.

 

Svartsiv har en begrenset utbredelse som er sammenhengende langs kysten av Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia, men med mer spredte forekomster i Norge, Sverige, Frankrike, rundt Adriaterhavet, og langs kysten i Algerie og Tunis.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn  > Strandberg
  • øvre strandberg
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump
  • øvre landstrand og supralittoral
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • dynetrau

Referanser

 • Johnsen, J.I. 1991. Juncus anceps, en ny art i den norske flora. Blyttia. 49: 151-153