Søk Rødliste Med rammer

CRJuncus acutiflorus

spiss-siv

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Juncus acutiflorus
CR
Karplanter (Norge)
B1a(ii)b(iii); D1
CR

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 100 km²

1

C, D og E-kriterier

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Spiss-siv (Juncus acutiflorus) vurderes som kritisk truet (CR) fordi bare én forekomst er kjent i dag, trolig med bare ett eller få genetiske individer. Forekomsten er ved Lundeelva i VA Søgne i en takrørsump. Forekomsten ble først funnet i 1955, og ble i 2004 anslått til ca. 250 "individer". Ettersom dette er en art med krypende og forgrenet jordstengel, så dreier det seg opplagt om ca. 250 overjordsskudd. Arten har tidligere også hatt to forekomster i VA Kristiansand (senest sett 1928) og trolig en i Øf Rygge (1965). Forekomsten i Søgne ligger utsatt til, i et sterkt påvirket område med veier, bebyggelse, dyrket mark. Forekomsten skjøttes (slås) av lokale ildsjeler. Arten omtales generelt av Berg & Wischmann (1959).

 

Spiss-siv har en hovedutbredelse fra Portugal og De britiske øyer i vest til Svartehavet og Afganistan  i øst, med én forekomst rapportert fra Newfoundland - Miquelon så tidlig som 1827, dvs. kanskje indigen.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvasseng
  • øvre brakkvassfukteng

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Berg, R.Y. & Wischmann, F. 1959. Juncus acutiflorus, ny for Norge. Blyttia. 17: 45-52