Søk Rødliste Med rammer

NTJesenikia filiformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Jesenikia filiformis
NT
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til kystnære sanddyner og sandete tørrenger og viser tilpasninger til interstitielt liv (langsmal, korte bein). Kun kjent fra et fåtall lokaliteter langs kysten fra Hvaler til Randaberg. I sanddynene ved Lomsesanden (Farsund) ble den tatt i flere prøver fra ulike vegetasjonssamfunn. Ellers i Norden fra Danmark og Sør Sverige (Sandhammaren i Skåne). Vidt utbredt i mellom-Europa (kontinentale sandområder). Arten er søkt etter på mange potensielle lokaliteter, men forekomsten synes begrenset. Gjenvoksning og slitasje som følge av mennesklig bruk av strandarealene er en trussel mot arten. Arten vurderes etter D-kriteriene siden vi ikke har klare indikasjoner på at den er i tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.