Søk Rødliste Med rammer

DDJassa herdmani

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Jassa herdmani
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har inntil nylig vært betraktet som synonym med den nærstående Jassa falcata. Forekomsten i Norge er lite undersøkt, men arten kan forventes å opptre i Sør-Norge.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer
  • Fjæresonesystemer

Referanser

  • Vader, Wim