Søk Rødliste Med rammer

VUHyptiotes paradoxsus

skogtrekantspinner

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hyptiotes paradoxsus
VU
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten synes å være vidt utbredt i Norge med funn fra både Vest-og Østlandet. Imidlertid er antall lokaliteter relativt få og i og med at arten er knyttet til ulike bartrær synes den å være relativt lokal og sjelden, noe data fra andre land synes å bekrefte. På bakgrunn av de få funnene vurderes arten som NT etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii), selv om betydelige mørketall må forventes. B1-kriteriet utelates siden det er vanskelig å anslå totalutbredelsen i Norge. Hyptiotes er sårbar ovenfor moderne skogsdrift.

Arten er siden siste Rødlistevurdering funnet på to nye lokaliteter, i Gjerstad kommune (Aust_Agder) av Glenn Halvor Morka og Bø i Telemark av Magne Farlund. Denne utvidelsen av kjent utbredelse var forventet, men selv om de representerer en større utvildelse avutbredelsearealet er forekomstarealet fremdeles lite og arten kommer ut som VU etter de samme kriteriene som i 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • . Edderkoppkroken
 • . Mine edderkopper
 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1971. Spiders new to Norway I. Norsk ent. Tidskr. 18: 137-138
 • Waaler, P. F. 1970. Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch) in Norway. Norsk ent. Tidskr. 17: 103-104