Søk Rødliste Med rammer

DDHypogastrura litoralis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hypogastrura litoralis
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

50 - 90 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble funnet for første gang i Norge i 2009 på sandstrender og i sanddyner ved Brusand i Hå der den forekom i tusentalls krypende på overflaten i marehalm-beltet. Den ble observert i området flere ganger i løpet av året, men ikke på andre sandstrender i Rogaland eller i Vest Agder (Kviljo-Lomsesanden). Arten er ellers kjent fra strandlokaliteter i Sverige og Danmark, til dels med masseforekomster. Det kan dreie seg om en tilfeldig invasjon og oppblomstring på Brusand. Inntil vi får mer kunnskap om utbredelsen i Norge bør arten settes i kategorien DD.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne
  • ustabil/hvit dyne
  • erodert dyne
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater
 • Terrestrisk  > dødt plantematerial  > ingen eller svak modifisering
  • soleksponert strøfall
 • Landskap  > Slettelandskap
  • Lavlandsslette

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184