Søk Rødliste Med rammer

VUHygrolycosa rubrofasciata

trommeulveedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hygrolycosa rubrofasciata
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

10 - 50 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun ett gammelt funn (fra 1936) foreligger. Arten er knyttet til rikmyrer og andre fuktige lokaliteter i skoger og mørketallene for utbredelse og forekomst er sannsynligvis betydelige, men utbrdelse i det øvrige Europa tyder på at den i Norge er begrenset til de sydøstligste deler av landet. H. rubrofasciata er sjelden i Eurppea og habitatet dens er under press i Norge. Som en følge av det begrensende utbredelsepotensiale og mangelen på flere funn vuderes arten som VU etter kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate
  • mineralnæringsrik
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Torvbryting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1986. Notes on new and rare spiders in Norway. Fauna Norvegica Ser B. 33: 105-107