Søk Rødliste Med rammer

ENHydrocharis morsus-ranae

froskebitt froskebit

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hydrocharis morsus-ranae
EN
Karplanter (Norge)
B2b(iii)c(i)
EN

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

> 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Utbredelsesområde (i)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Froskebit (Hydrocharis morsus-ranae) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har få og fluktuerende forekomster, knyttet til utsatte naturtyper. Arten er funnet svært spredt i 9-10 dammer og tjern i Øf Fredrikstad: Brattlidammen (1997) og Seutelva (2006), Marker: Otteidkanalen (1882-1963) og Skinnarbutjern (1902-1951), Ak Oslo: Frøendammen (1899-1928) og Vestby: Vastadtjern (1918-1967) og N Såner (2002), Te Skien: Jarseng (fra 1986) og AA Grimstad: Øvre Havstad (2005, men har vært der trolig i over 50 år). Flere andre steder er den blitt innplantet (bl.a. Øf Fredrikstad: Refsahl og Ak Oslo: Hengsengen på Bygdø). Froskebit forekommer i middels eutroft til eutroft ferskvann og anses som tolerant overfor eutrofiering. Flere av forekomstene er dammer og små tjern og utsatt for drenering og gjenfylling. Det er trolig at arten er vagabond som spres effektivt med fugl og som kan komme og forvinne på lokalitetene. Arten behandles hos Fægri & Danielsen (1996), men mye nye data er kommet til etter den tid.

Froskebit er vidt utbredt i Europa og Vest-Asia og går mye lengre mot nord i Øst-Fennoskandia enn i Norge.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > organisk bunn
  • gytjebunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • løs ferskvannsbløtbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Halvorsen, R. 1989. Froskebitt (Hydrocharis morsus-ranae) i Skien, Telemark. Blyttia. 47: 45-48
 • Ruden, Ø, Thowsen, K. & Often, A. 2007. Tre kilometer froskebitt Hydrocharis morsus-ranae i Seutelva, Fredrikstad Blyttia 65: 64-67