Søk Rødliste Med rammer

NTHierochloë hirta

elvemarigras johkaháisuoidni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Hierochloë hirta
NT
Karplanter (Norge)
A2bc+3c; B2b(i,ii,iii,iv)
LC

Artsinformasjon

7

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Oppsummering

Endret taksonomisk status

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Elvemarigras (Hierochloe hirta) vurderes som nær truet (NT) fordi den har hatt tilbakegang, som forventes å fortsette, og fordi den er knyttet til sårbare naturtyper. Arten er sterkt knyttet til vassdrag, på strandbredder og i strandenger, med noen svært få forekomster på havstrandeng (brakkvatn) og noen flere i rikmyr. Av de 52 kjente forekomstene er 21% antatt utgått, i hovedsak i senere tiår, og av de 24 kommunene den er kjent fra synes den å ha forsvunnet fra 21%. Tilbakegangen skyldes regulering av vassdrag, drenering og oppdyrking av våtlendt mark, opphør av beite og slått på våtlendt mark, og noe nedbygging.

I 2006-rødlista omfattet arten H. hirta to underarter, subsp. hirta (da stort elvemarigras, nå elvemarigras) og subsp. arctica (da lite elvemarigras, nå myrmarigras). Underarten arctica er flyttet over til arten H. odorata, marigras, som også omfatter subsp. odorata (nå engmarigras). Navnet Hierochloe hirta brukes dermed i en ulik mening i 2010-rødlista sammenliknet med 2006-rødlista. Denne artsgruppen omhandles særlig av Weimarck (1971), og den norsk utbredelsen av arten diskuteres hos Elven & al. (under forb.).

Elvemarigras er utbredt i Mellom- og Øst-Europa, og den norske utbredelsen er nordvest-delen av dens utbredelse.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvassfukteng
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
  • leirflommark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Weimarck, G. 1971. Variation and taxonomy of Hierochloë (Gramineae) in the Northern Hemisphere. Bot. Notiser. 124: 129-175