Søk Rødliste Med rammer

DDHeterosminthurus bilineatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Heterosminthurus bilineatus
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger ett usikkert funn fra tørr gressmark ved Fynsletta, Tjøme, som ikke er verifisert ved senere innsamlinger. Det norske funnet ligger ved nordgrensen for utbredelse i Europa. Hvis forekomsten er sikker har arten antagelig en begrenset utbredelse hos oss. Endring i bruken av kystnære tørrmarker kan være en trussel mot arten. Mangel på kunnskap gjør at arten settes i kategorien DD.

Hovedhabitat

  • Kysttilknyttede fastmarkssystemer