Søk Rødliste Med rammer

CRHerminium monorchis

honningblom

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Herminium monorchis
CR
Karplanter (Norge)
B1a(i)b(ii,iii,iv,v)
CR

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

< 10 %

CITES II

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Honningblom (Herminium monorchis) vurderes som kritisk truet (CR) på grunn av svært begrenset forekomstareal og utbredelsesområde i kombinasjon med pågående reduksjon og svært få reproduserende individer. Arten er knyttet til fuktig, baserik slåtteeng og beiteeng og til strandeng. Situasjonen for den opp til 1996 beskrives av Økland & Økland i Fægri & Danielsen (1996): Totalt har den vært kjent fra 45-50 forekomster, etter 1950 fra 10, etter 1980 fra 5, hvorav 4 kunne bekreftes opp til 1986. Den siste dokumentasjonen i samlingene er fra 1992 (Øf Hvaler: Asmaløy). I dag er arten kjent fra trolig to forekomster, begge på Hvaler (begge sist sett i 2009).  I hvert fall en av forekomstene på Hvaler (Hellekilen på Kirkeøy) var individrik sist den ble inventert, men dette har også vært tilfelle med flere andre forekomster som forlengst er forsvunnet. Hoveddelen av tilbakegangen for denne arten fant sted før 1950 og er vanskelig å forklare ut fra endring i jordbruksmetoder eller beiteintensitet. Økland & Økland hadde også problemer med å forklare tilbakegangen. En handlingsplan for bevaring av arten er under bearbeidelse.

Honningblom er (eller har vært) vidt utbredt eurasiatisk.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn  > Strandeng og strandsump  > øvre landstrand og supralittoral
  • øvre brakkvassfukteng
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Flommyr, myrkant og myrskogsmark  > limnogen vanntilførsel
  • rik flommyr

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.