Søk Rødliste Med rammer

CRHaplodrassus minor

taregråedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Haplodrassus minor
CR
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
CR

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 10 km²

Ja

1

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Haplodrassus minor er kun kjent fra Tjøme i hele Fennoskandia og de nærmeste funnene finner vi på fem grusstrender i Sør-England. Arten er sterkt bundet til slike grusstrender med mye detritus og tangrester. Det hersker liten tvil om at arten har et meget begrenset utbredelsepotensiale i Norge, hovedsaklig på grusstrender langs Sørlandskysten opp til Jæren. Disse vil i så fall være mer eller mindre kraftig fragmentert og når de i tillegg hører til en av de mest utsatte habitattypene i denne mest utbyggingstruede delen av landet, må arten regnes som sterkt truet. Den vurderes følgelig som CR i henhold til kriteriene CR B2a(i,ii)b(iii). Det bør her også bemerkes at Norge vil ha et særskilt ansvar for arten i Europeisk sammenheng siden vi har størst potensiell utbredelse for arten langs kyststrøk.

Arten er siden gjennfunnet av Arne Fjellberg på Tjøme. Han har også undersøkt artens habitatkrav ytterligere.

Ifølge Fjellbergs holder H. minor  til i tangvoller, men ikke alle slags tangvoller. Fersk tang som domineres av tanglopper (amphipoder) holder den seg åpenbart unna og den ser ut til å foretrekke tangvoller som har blitt delvis nedbrutt av tangloppene og er ganske humifisert og bebodd av mange typer insekter og krepsdyr, bla.. isopoder. Tørr tang er heller ikke noe H. minor liker og tangvollene må nok ha en viss tykkelse for å kunne holde på fuktighet og dermed opprettholde de rette livsbetingelser for H. minor  og smådyrene som den sannsyligvis lever av.

Fjellbergs eksemplarer av H. minor  er funnet i overgangen mellom det tørre topplaget og den fuktige humifiserte tangen i tangvollen - hvor også de fleste av de andre dyrene holder til.  Det optimale habitatet til denne edderkopppen er altså gamle nedbrutte tangvoller iblandet skjell og strandsnegl og med et vist nivå av fuktighet og gjerne mye biller, collemboler, midd, tanglopper og småfluer. Det vil således være svært viktig å bevare denne komponenten av våre sand- og grusstrender, selv om råtnende tangvoller kan være til sjenanse for badegjester og andre mennesker. Artens status beholdes i og med at lokaliteten allerede var kjent og utbredelsearealet ikke er utvidet. Det er likevel overveiende sannsynlig at arten kan dukker opp på andre tilsvarende habitater langs Sørlandskysten, men den er åpenbart ikke så veldig vanlig i sitt foretrukne habitat, ifølge Fjellberg.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
 • Marint  > organisk substrat
  • dødt plantemateriale i marine systemer

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Buskap/dyrehold
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Annen påvirkning på habitat
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Tråkk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Andersen, T. & Hauge, E. 1995. Pitfall catches of spiders (Araneae) from proposed Nature Reserves on Tjøme, Vestfold, SE Norway. Fauna Norvegica Ser B. 42: 1-10